Oferty pracy ZUT

Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki 05.07.2019 14:00

Na podstawie art. 118, 118a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r, (poz. 1842, tekst jednolity z 26 października 2016 ze zm.) oraz art. 36 Statutu ZUT w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018 r. Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

O zatrudnienie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo

  1. Publikacje w czasopismach wymienionych w Journal Citation Reports, w których wykorzystano wyniki badań empirycznych w zakresie fizjologii, cytobiologii i proteomiki.
  2. Opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
  3. Doświadczenie w prowadzeniu lub współprowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim, zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Katedrze Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki ZUT (fizjologia, cytobiologia, proteomika).
  4. Doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych potwierdzone udziałem w projektach naukowych.
  5. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

 2. Biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora ZUT w Szczecinie o zatrudnienie na ww. stanowisko.
 2. Życiorys w formie CV.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika lub zootechnika i rybactwo.
 5. Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 7. Opinia opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach Kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej.
 8. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych.
 9. Oświadczenie o podejmowaniu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy. 

Zainteresowanych proszę o składanie dokumentów w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Klemensa Janickiego 32 (pokój 1/22), 71-270 Szczecin lub przesłanie ich na adres: Arkadiusz.Pietruszka@zut.edu.pl w terminie do 5 sierpnia 2019 roku (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Informacja o wyniku konkursu zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej ZUT: bip.zut.edu.pl/praca.html  

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

DZIEKAN

WYDZIAŁU  BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka