Kompetencje Dziekana i Rady Wydziału

Kompetencje Dziekana i Rady Wydziału20.01.2017

·         KOMPETENCJE DZIEKANA

·         1. Dziekan kieruje wydziałem.

·         2. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, niezastrzeżone dla innych organów Uczelni lub kanclerza.

·         3. Dziekan:

·         1) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;

·         2) kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach udzielonych mu upoważnień i przydzielonych środków;

·         3) dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału;

·         4) podejmuje decyzje w sprawach określonych w ustawie lub statucie;

·         5) ustala zakres kompetencji i obowiązków prodziekanów;

·         6) ustala szczegółowy plan zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne wydziału;

·         7) przedstawia radzie wydziału roczne sprawozdanie z działalności wydziału oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

·         8) może powoływać komisje i inne ciała opiniodawcze.

·          

·         KOMPETENCJE RADY WYDZIAŁU

·         1. Kompetencje rady wydziału określa ustawa oraz statut.

·         2. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

·         1) opiniowanie wniosków o mianowanie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nauczycieli akademickich;

·         2) podejmowanie czynności w sprawach nadania tytułu naukowego oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień oraz występowanie z wnioskami, o których mowa w § 3 ust. 2;

·         3) opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych na wydziale oraz wniosków o powołanie i odwołanie kierowników tych jednostek;

·         4) wyrażanie opinii o działalności dziekana i wydziału po wysłuchaniu rocznego sprawozdania dziekana,

·         5) przedkładanie senatowi wniosków w przedmiocie prowadzenia kierunków studiów oraz ustalania limitów przyjęć na kierunki i poziomy studiów;

·         6) uchwalanie specjalności dla prowadzonych kierunków studiów;

·         7) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału;

·         8) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału;

·         9) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;

·         10) opiniowanie wniosków w sprawie urlopów i stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich wydziału, za wyjątkiem wniosku o urlop, o którym mowa w art.134 ust. 4 i 5 ustawy;

·         11) dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;

·         12) ustalanie wytycznych w sprawie badań naukowych prowadzonych na wydziale i ocena ich efektywności;

·         13) przedstawianie senatowi opinii w ważnych sprawach dotyczących wydziału i Uczelni;

·         14) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana.