Kompetencje

Kompetencje Dziekana i Rady Wydziału17.04.2014

KOMPETENCJE DZIEKANA

1. Dziekan kieruje wydziałem.

2. Dziekan podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, niezastrzeżone dla innych organów Uczelni lub kanclerza.

3. Dziekan:

1) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;

2) kieruje gospodarką finansową wydziału w ramach udzielonych mu upoważnień i przydzielonych środków;

3) dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie wydziału;

4) podejmuje decyzje w sprawach określonych w ustawie lub statucie;

5) ustala zakres kompetencji i obowiązków prodziekanów;

6) ustala szczegółowy plan zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jednostki organizacyjne wydziału;

7) przedstawia radzie wydziału roczne sprawozdanie z działalności wydziału oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego;

8) może powoływać komisje i inne ciała opiniodawcze.

 

KOMPETENCJE RADY WYDZIAŁU

1. Kompetencje rady wydziału określa ustawa oraz statut.

2. Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków o mianowanie i zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nauczycieli akademickich;

2) podejmowanie czynności w sprawach nadania tytułu naukowego oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, w ramach posiadanych uprawnień oraz występowanie z wnioskami, o których mowa w § 3 ust. 2;

3) opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych na wydziale oraz wniosków o powołanie i odwołanie kierowników tych jednostek;

4) wyrażanie opinii o działalności dziekana i wydziału po wysłuchaniu rocznego sprawozdania dziekana,

5) przedkładanie senatowi wniosków w przedmiocie prowadzenia kierunków studiów oraz ustalania limitów przyjęć na kierunki i poziomy studiów;

6) uchwalanie specjalności dla prowadzonych kierunków studiów;

7) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału;

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie albo wymagających wypowiedzi społeczności wydziału;

9) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju nauczycieli akademickich wydziału;

10) opiniowanie wniosków w sprawie urlopów i stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich wydziału, za wyjątkiem wniosku o urlop, o którym mowa w art.134 ust. 4 i 5 ustawy;

11) dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia;

12) ustalanie wytycznych w sprawie badań naukowych prowadzonych na wydziale i ocena ich efektywności;

13) przedstawianie senatowi opinii w ważnych sprawach dotyczących wydziału i Uczelni;

14) wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję dziekana.