Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: "Kompetencje kluczem do zatrudnienia".29.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.03.2017

Zaproszenie do składania ofert (specyfikacja) wraz z załącznikami 1-3

Załącznik nr 4 do specyfikacji (wzór umowy)

Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.04.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.04.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2017

Ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym z dnia 19.10.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia uzupełniającego z dnia 03.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym z dnia 20.09.2018 

Informacja o udzieleniu zamówienia uzupełniającego z dnia 29.10.2018