prorektor ds. kształcenia

Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze na kadencję 2020 – 2024 (zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r., z późn. zm.)19.01.2021

Prorektor ds. kształcenia

 1.  Prorektor ds. kształcenia jest odpowiedzialny za rozwój oferty dydaktycznej Uczelni oraz jakość kształcenia. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. kształcenia należy:

  • nadzór nad doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia w Uczelni;
  • koordynacja działań związanych z uprawnieniami do prowadzenia studiów oraz studiów doktoranckich;
  • koordynacja działań zmierzających do uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, oraz znoszenia kierunków studiów;
  • działanie na rzecz rozwoju kształcenia w językach obcych i umiędzynarodowienia studiów prowadzonych w Uczelni;
  • koordynacja prac związanych z procesami przygotowania jednostek do krajowej i międzynarodowej akredytacji studiów;
  • działanie na rzecz wymiany krajowej studentów i doktorantów w ramach zawartych umów i porozumień dotyczących kształcenia;
  • koordynacja prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem systemu kształcenia na odległość;
  • nadzór nad właściwą obsadą kadrową kierunków studiów;
  • nadzór nad zgodnością z ramami kwalifikacji programów studiów;
  • nadzór nad systemem ECTS oraz systemami informatycznymi wspomagającymi projektowanie i wdrażanie siatek studiów;
  • nadzór i koordynacja planowania i realizacji rocznego wymiaru godzin dydaktycznych, godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich oraz jednostek dydaktycznych Uczelni;
  • nadzór nad procesem kształcenia realizowanym przez jednostki międzywydziałowe;
  • nadzór nad realizacją dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz realizacją potwierdzania efektów uczenia się;
  • nadzór nad realizacją zadań związanych ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia studentom i doktorantom, będącym osobami z niepełnosprawnością;
  • nadzór nad postępowaniem przy zawieraniu umów cywilnoprawnych na wykonanie zajęć dydaktycznych i podpisywanie tych umów;
  • nadzór nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi oraz innymi formami kształcenia, kontrola prawidłowości decyzji wydawanych przez kierowników tych studiów i innych form kształcenia;
  • sprawy stypendialne i dyscyplinarne doktorantów oraz sprawy doktorantów cudzoziemców studiujących w pełnym cyklu kształcenia (np. decyzje przyjęcia na studia, decyzje związane z przebiegiem studiów, umowy o odpłatności za studia, wnioski o akademik);
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych dla doktorantów, o ile niepowołana jest wydziałowa odwoławcza komisja stypendialna;
  • rozdział miejsc w domach studenckich dla doktorantów;
  • współpraca z sejmikiem samorządu doktorantów i organizacjami doktoranckimi;
  • podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków przez Uczelnię w ramach programów unijnych, dotyczących rozwoju różnych form kształcenia;
  • nadzór nad opracowywaniem projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków;
  • zastępstwo prorektora ds. studenckich podczas jego nieobecności.

 2. Prorektorowi ds. kształcenia podporządkowane są następujące jednostki organizacyjne administracji centralnej

  • Dział Kształcenia;
  • Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością
  • Zespół – Symulatorium Dostępności.

 3. Prorektor ds. kształcenia współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.