Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stonowisko asystenta w KMiPKM na WIMIM 23.07.2019 10:35

Komisja w składzie:

dr hab. inż. Paweł Gutowski, prof. ZUT - przewodniczący

dr inż. Rafał Grzejda

na posiedzeniu w dniu 15.07.2019r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta 
w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, na które wpłynęło 1 podanie.

Konkurs wygrał mgr inż. Artur Bajwoluk

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne i kryteria określone w ogłoszonym konkursie.

Komisja konkursowa wysoko oceniła kompetencje merytoryczne i profil dorobku naukowego mgr inż. Artura Bajwoluka w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, w tym w szczególności w zakresie analiz wytrzymałościowych teoretycznych i doświadczalnych związanych z procesem zmęczenia cieplnego elementów osprzętu pieców do obróbki cieplno-chemicznej. Jego dorobek naukowy będący wynikiem realizacji prac naukowo-badawczych związanych z przygotowywana rozprawą doktorską jest znaczny, odbył także zagraniczny staż naukowy.

Od decyzji komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.