Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni

Zakres obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na kadencję 2012-2016 określony § 6 zarządzenia nr 51 Rektora ZUT z 3.09.2012 r., z późn. zm.22.05.2014

 

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka jest odpowiedzialny za prognozowanie rozwoju uczelni. Do spraw objętych zakresem obowiązków prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni należy:

1) modernizacja i rozwój Uczelni;

2) monitorowanie struktur organizacyjnych Uczelni i inicjowanie transformacji strukturalnych;

3) koordynowanie prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją;

4) merytoryczne – zgodne z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, przygotowywanie projektów uchwał senatu oraz nadzór nad opracowaniem aktów wewnętrznych normatywnych i technicznym wprowadzaniem ich w życie;

5) przedstawianie prognoz i projektów rozwoju uczelni w zakresie jej infrastruktury dydaktycznej i naukowej wraz z ich zabezpieczeniem finansowym;

6) informatyzacja uczelni, w obszarze usług sieciowych, oprogramowania sieci uczelnianej oraz unifikacji sprzętu komputerowego;

7) działania i inicjatywy w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, promowanie i wspieranie przedsiębiorczości w środowisku akademickim;

8) opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach objętych zakresem obowiązków.

Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju uczelni podporządkowane są następujące komórki administracji centralnej:

1) Dział Organizacyjno-Prawny,

2) Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni sprawuje nadzór nad:

1)  Akademickim Centrum Informatyki,

2)  Uczelnianym Centrum Informatyki,

3)  Ośrodkiem Doświadczalnym w Lipniku i Ostoi,

4)  Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni przewodniczy rektorskiej komisji negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów i pomieszczeń socjalno-bytowych studentów na Osiedlu Studenckim oraz jest członkiem rektorskiej komisji negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów, pomieszczeń wydziałowych oraz ogólnouczelnianych.

Prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni współpracuje z komisjami senackimi i rektorskimi, właściwymi dla swojego zakresu obowiązków.